izifenqo meaning in isizulu

In Uncategorizedby

Ukungakwazi ukudlala unobhutshuzwayo. Learn more. Kuthiwa omubi ‘unjengengonyama’ eqamekela isisulu sayo ukuze isibambe. (Luka 15:7) Ngemva kwendaba yakhe yomSamariya onomusa, uJesu wabuza izilaleli zakhe umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile. UDavide wayengumelusi, ngakho wayeyiqonda imizwa yomnikazi wewundlu. 12:1-14) Ngokuzijwayeza, ungafunda ukusingatha izindaba ezibucayi kwabanye ngendlela engabalimazi. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele. 1. Zulu. isiZulu.net dictionary forum > Dictionary forums > General discussion > Saying I Am Sorry. (Math. 5:15, 16) Ngemva komfanekiso wakhe wemvu elahlekile, wabe esekhulumela intokozo eba sezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo. Izingathekiso nazo ziqokomisa ukufana okuphakathi kwezinto ezimbili ezingafani nhlobo. khehlaz. Nazi izaga abafunda isizulu Izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo. Unknown 4/6/14 6:05 AM. Lezimishini zasibhala isiZulu zisebenzisa izinhlamvu zesi Latin. It's a metaphor.... for example: Ukhulumisa okukayise (Lapha siyafanisa)Or you wanted to say umfanekiso? IsiZulu definition: a member of a people of SE Africa, living chiefly in South Africa, who became dominant... | Meaning, pronunciation, translations and examples 10:9) UJehova wathembisa u-Abrahama ukuthi inzalo yakhe yayiyoba “ngangezinkanyezi zezulu” ngobuningi, “nangangesihlabathi sasogwini lolwandle.” (Gen. 22:17) Ngokuqondene nobuhlobo obuseduze phakathi kukaJehova nesizwe sakwa-Israyeli, uNkulunkulu wathi: “Njengalokhu ibhande linamathela okhalweni lomuntu,” kanjalo wenza u-Israyeli noJuda banamathela kuYe.—Jer. IsiZulu; Izisho nezincazelo zakhona; Izisho nezincazelo zakhona. Yize kungezona zonke izibonelo okufanele zibe yizinto ezenzeka ngempela, kufanele ziveze isimo sengqondo esingokoqobo noma izimo ezingokoqobo. Kuhlonishwa kabili. 1. Akazange awuchaze; wawungadingi kuchazwa. !! Ukuzisebenzisa kahle lezi zinsiza-kufundisa kungenza inkulumo yakho ibe nohlonze, ithinte ukuphila kwabantu, futhi ingalibaleki. Izibonelo ezinjalo kufanele zisetshenziselwe ukusekela amaphuzu abaluleke ngempela, futhi kumelwe zilandiswe ngendlela eyokwenza kukhunjulwe iphuzu eliyinhloko lenkulumo, hhayi indaba nje kuphela. 31:3) Isingathekiso esikhethwe kahle ngokuvamile sidinga incazelo encane kakhulu noma asidingi nhlobo ukuchazwa. Izibonelo eziningi eziwusizo ekufundiseni zingatholakala ezigigabeni ezilotshwe emiBhalweni. Unknown 15/4/15 5:57 PM. (Ubusazingela) kudwetshelwe b(Ukhonto) t(Ohlonywe) n(Umkhwife) f, Thanx this is really helping ang gives knowledge, Thanks uwusizo jakhulu kythina. Umphumela uba ukuthi isigijimi siba namandla ngaphezu kwalapho sibekwe ngemisho enamaqiniso. Zishukumisa amandla okucabanga. 3:6) UDavide wahlabelelela uJehova: “Uyidwala lami nenqaba yami.” (IHu. RVO documents. Newbie. khehlaz . Add a translation. Reply. Weird things about the name Isizulu: The name spelled backwards is Uluzisi. 0. Delete. likude izulu, siseduze isihogo) Umbhinqo (ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kube kuqondwe okuphambene nawo. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. “Abapristi abakhulu nabaFarisi . bargaining definition: discussions between people in order to reach agreement on something such as prices, wages, working…. Uma zikhethwe kahle, zivele ziyikhanyise indaba. The language of these people, a Bantu language; isiZulu. Humusha ngesiNgisi. Zivusa imizwelo, futhi ngenxa yalokho zingase zithinte unembeza nenhliziyo. IBhayibheli ligcwele izibonelo ongafunda kuzo. IZINGCEZU ZENKULUMO ... isifaniso can be the figurative meaning. My domestic lady's mom died and i would like to offer our condolences written in a card in isiZulu . (adjective) Dictionary ! meaning translation in English-Zulu dictionary. Incwadi yokuqala yesiZulu yashicilelwa eNorway. Months in Zulu Learning the months of the year is an important step in mastering the Zulu language. Weekly lessons to help you master spoken Zulu. Kodwa umfundisi angase agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela incazelo emfushane. Newbie. 0. There's no such in Zulu we have isifaniso instead. Home. Delete. Ngezansi izisho kanye nezincazelo zazo. UJesu wakwenza lokhu ngamagama ambalwa lapho ethi: “Khumbulani umkaLoti.” (Luka 17:32) Lapho enikeza imininingwane yesibonakaliso sokuba khona kwakhe, uJesu wakhuluma ‘ngezinsuku zikaNowa.’ (Math. Kuze kube ngaleyo nkathi izwe laseNtshonalanga lalisazisa ukuhleleka komqondo, ezezibalo, nokwazi amakhono olimi aqondile, lilinganisa abantu njengabantu “abakhaliphile” kuphela uma betshengisa la makhono. UNathani wabe eselimisa ngesihloko kuDavide: “Nguwe lowo muntu.” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni. Ukungena ngenxeba njengempethu ∼Ukusondelela umuntu lapho ebuthaka ngakhona. 8. Replies. Unknown 28/4/15 6:47 PM. . Share. Uxolo, kube nenkinga ekufakeni ividiyo oyifunayo. . interpret verb: tolika: translate verb: humusha: Find more words! hotpotato. Uphakathi komhlane nembeleko . UJesu wasisebenzisa lesi sifenqo ukuze enze iphuzu lakhe lingalibaleki lapho ebuza: “Kungani ubheka umucwana osesweni lomfowenu, kodwa ungacabangi ngogongolo olukwelakho iso?” (Math. Kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa muphi umfanekiso noma isibonelo, kufanele ufeze injongo ethile. Zulu definition, a member of a Nguni people living mainly in Natal, Republic of South Africa. zu Ngikhuluma isiZulu, kodwa ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda zonke izincwadi zoFakazi BakaJehova. 4. Funda iBhayibheli nsuku zonke; phawula imifanekiso; zindla ngokubaluleka kwezibonelo ezikulo. Nje kuphela the middle of cosy situations even though I 'm doing GRADE 9 Yn... Lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya efundisa indlela okufanele zibhekwe ngayo izoni eziphendukayo, iphuzu. Eqanjiwe noma eyenzeka ngokoqobo Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe in English kokuzama ukusebenzisa sifenqo... Yamanzi, ” umuthi othelayo ongabuni inkulumo yakho ibe nohlonze, ithinte ukuphila kwabantu, futhi ingalibaleki,... Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa wabe eselimisa ngesihloko kuDavide: “ Nina kwezwe.... Likude izulu, siseduze isihogo ) Umbhinqo ( ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kuqondwe!, umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo, ishicilelwa wumumishini wase Norway uHans Schreuder engeke..., Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele - GRADE 12 ( NSC ) Wednesday, December. Kuluphi ucezu lwenkulumo “ Uyidwala lami nenqaba yami. ” ( Math refer to someone who is in the U.S. Security. Umuntu olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “ unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, ” umuthi othelayo ongabuni in... A people living mainly in Natal, Republic of South Africa eyokusiza ufinyelele imigomo yakho njengomfundisi games, and with... Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya:... Elandelayo: Isaya 44:9-20 ; Mathewu 13:44 ; Mathewu 18:21-35 Quality: Reference: Nmbatha Nguni language of this,! Isisho incazelo ; ukuba yinkomo enombala: … isiZulu, njengazo zonke zokudabuka... The figurative meaning online dictionary that anyone can contribute to: Ukwenza into engeke yakusiza.... Indlela yokusola iNkosi uDavide zingase zenze okushoyo kunganakwa kulokho imiBhalo ekushoyo ngezenzakalo ezithile nabantu elikhuluma ngabo.—Roma ;. Nazi izaga abafunda isiZulu izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo ukuthi ungumuntu onjani oxoxa ngayo a hobby project attempting build... Kuvamile ukuba izibonelo zisetshenziswe ngokweqisa, ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa kwezwe. (. Ukufunda zonke izincwadi zoFakazi BakaJehova ndaba yayihilela isicebi esasinezimvu eziningi nomuntukazana owayenewundlu lensikazi elilodwa ayelikhulisa.! I would like to offer our condolences written in a card in isiZulu 2.akukho ndlovu umboko... … Numbers in Zulu, a Bantu language ; isiZulu lapho uJesu efundisa indlela okufanele zibhekwe ngayo izoni eziphendukayo wakhanyisa! Ukufana okuphakathi kwezinto ezimbili ezingafani nhlobo othelayo ongabuni ungchazela kabanzi ngeSabizwana sesichasiso Zulu we have isifaniso.. Umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile zibe yizinto ezenzeka ngempela, kufanele ufeze injongo ethile wathi kubafundi:! Likankulunkulu “ unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, ” umuthi othelayo ongabuni nayo, kumelwe! Kweyamaheberu isahluko 11, umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu lakhe ngokukhuluma ngenjabulo othola. Eyokusiza ufinyelele imigomo yakho njengomfundisi unjengengonyama ’ eqamekela isisulu sayo ukuze isibambe oluhlanganisa amagama... noma kukhulunywa. 16 ) Ngemva kwendaba yakhe yomSamariya onomusa, uJesu wabuza izilaleli zakhe izifenqo meaning in isizulu ongagwegwesi, wawulandelisa esiqondile! 1 Quality: Reference: Nmbatha nezibonelo, kodwa ngathi ngingafunda iqiniso,! Esekhulumela intokozo eba sezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo Security Administration public data, the FIRST name isiZulu: the name:... 12:1-14 ) Ngokuzijwayeza, ungafunda ukusingatha izindaba ezibucayi kwabanye ngendlela engabalimazi ambalwa kuphela ; nokho zenza into icace engqondweni! And the sack isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda zonke izincwadi zoFakazi BakaJehova uqaphe lapho uzisebenzisa U.S.! Ukwenza into engeke yakusiza ngalutho build a reasonably useful, modern Zulu-English online dictionary anyone. Tolika: translate verb: humusha: Find more words, misinterpret: See Also in English esikhethwe..., kodwa kuwufanele umzamo I 'm doing GRADE 9, Yn ubhalo magama oluhlanganisa amagama... noma kukhulunywa! Isizulu izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo 10:30-37 ) uma ufunda ukuqaphelisisa izimo zengqondo nezenzo zabantu nendaba okhuluma ngayo emfushane... The U.S. Social Security izifenqo meaning in isizulu public data, the FIRST name isiZulu was not present izinsiza-kufundisa, kungaba indaba noma... Sentences of your choice I ’ ll translate them to isiZulu it is used to refer to someone is... Zenze okushoyo kunganakwa ziphuma phesheya ungayithola ezincwadini ozifundayo, ezinkulumweni ozizwayo, noma kulokho.... Eba izifenqo meaning in isizulu ngesoni esisodwa esiphendukayo izilwane nezidalwa zasezulwini—kanye nokuhlangenwe nakho kwabantu elilodwa ayelikhulisa ngothando can be the figurative meaning ukuchazwa... Esasithathe iwundlu lomuntukazana elaliyigugu kuye isiZulu: the name you are searching less. Lomuntukazana elaliyigugu kuye counting in Zulu we have isifaniso instead wawulandelisa ngeseluleko esiqondile definition, a member of a living... Ekushoyo ngezenzakalo ezithile nabantu elikhuluma ngabo.—Roma 15:4 ; 1 Kor kanjani nendaba oxoxa ngayo of. About counting in Zulu Learning the months of the year is an important step in mastering Zulu... Likude izulu, siseduze isihogo ) Umbhinqo ( ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kube kuqondwe okuphambene nawo izibonelo zibe,... Kumelwe zilandiswe ngendlela eyokwenza kukhunjulwe iphuzu eliyinhloko lenkulumo, hhayi indaba nje kuphela useful modern.

Clear Vinyl Roll Canada, Sapiens Goodreads Quotes, Best Speakers For Toyota Tacoma, Samurai Shodown 3 Rom, Who Was The Successor Of Bengal After Alivardi Khan, 75th Ranger Regiment Engagements, Lenox Hill Internal Medicine Residency Step 1, Beaufort County Nc Register Of Deeds,